Copyright © 2014 | www.korntørke.no |

www.korntørke.no

Ressurser

Prosjektet fikk tildelt et budsjett fra oppdragsgiver og inngikk arbeidsavtale med HVGS.

Gruppen fikk et prosjektbudsjett av oppdragsgiver på NOK 60 000,-. Dette skulle dekke kostnader for deler, gass til brenning, skjæreutstyr, lakk for overflatebehandling, ledninger, skap og andre vitale deler. Eventuelle reiseutgifter for gruppens medlemmer dekkes ikke.


Under sammenstillings prosessen har det dukket opp deler og annet utstyr som gruppen har anbefalt oppdragsgiver å se nærmere på, det kan ha vert motor deler som anbefales og bytte ut og andre løsninger som vurderes bør vurderes fortløpende, men gruppen har ikke greid å holde budsjettet på grunn av disse ønskede endringene. Det totale regnskapet endte på ca 70,000 kr og gruppen er tilfreds med det.


Gruppens faglige kompetanse er betydelig med ca 40 års samlet yrkeserfaring, både teoretisk og praktisk innenfor feltene i prosjektet. I tillegg kommer bakgrunn fra studiene ved Fagskolen Tinius Olsen de siste 4 årene. Oppdragsgiver har også 15 års erfaring fra jordbruksdrift.

I planleggingsfasen delte gruppen opp prosjektet i ansvarsområder og fordelte disse etter ønsker og evner til gruppemedlemmene. Medlemmene i gruppen kjente hverandre fra før, noe som gjorde denne ansvarsfordelingen enklere. For god relasjon mellom prosjektdeltakerne kan i noen tilfeller føre til tilbakeholdenhet og irritasjon. Men dette synes ikke å ha vært tilfelle innad i gruppen.


Linjen Teknisk Industriell Produksjon Vg1 (TIP) ved Holmestrand videregående skole har vært en viktig ressurs i produksjonsarbeidet. Gruppen inngikk en skriftlig avtale vedrørende produksjon av deler noe av dette falt utenfor skolens kompetanse men stilte verkstedet til disposisjon så gruppemedlemene kunne ferdigstille prosjektet. Skolen skulle forstå detaljarbeidet, sammenstillingen, sveising og overflatebehandling og holde seg til gjeldende toleranser på mottatt produksjonsunderlag.


Fordi prosjektgruppen kun vært to deltagere har vi ikke hatt noen reservekapasitet. Slik at når vårsemesteret medførte betydelig større arbeidskrav fra andre fag en vi var klar over i planleggingsfasen i høstsemesteret hadde vi ikke arbeidsressurser nok i gruppen til å opprettholde ønsket målsetting om ferdigstillelse av det fysiske produktet. Vi prøvde å kompensere med å ta fri fra jobb men kom likevel ikke helt til ferdigstillelse. Vi erkjente dette utfallet litt sent. Skolen anbefalte minimum 3 deltakere på prosjektene og det hadde nok vært hensiktsmessig. Vi hadde også en kandidat nr 3 i tankene for gruppen, men denne ble syk og sluttet underveis i studiet.


Skolen burde også informert nøyere om de betydelige arbeidskravene i el. installasjon for vårsemesteret med innleveringer og hovedoppgave med ca 100t arbeidsinnsats. I mekatronikk 14/15 hang vi igjen med seks forskjellige fag, pluss hovedprosjektet, noe som var lite hensiktsmessig for hovedprosjektets del. Gruppen hadde lite samkjørte timer på samlingene og måtte jobbe mye selvstendig.


Gruppen hadde et felles ønske om å gjøre produktet så ordentlig som mulig fordi det skal gå i kontinuerlig sesongdrift og ha en levetid på flere 10år. Vi ønsket derfor ikke å ta noen snarveier verken på løsninger, egnethet, konstruksjonsmessig styrke eller arbeidsmessig kvalitet. Avslutningen på prosjektet med oppkobling av det elektriske anlegget og programmering av PLS ble derfor skjøvet foran oss tidsmessig og det ble for lite tid igjen til ferdigstillelse til frist for innlevering av rapport til skolen.


Teksten er sitert fra Prosjektrapport 2015. Dieseldrevet korntørkevifte. Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo. Fagskolen Tinius Olsen.